Kniha proměn

 
 

I-ťing  -  Klasická kniha proměn

Úvod

I-ťing, neboli Kniha proměn, je považován za nejstarší čínský klasický text a v průběhu dějin si získal neobyčejné uznání a oblibu. Obsahuje několik rovin textu a přesně stanovený počet výkladů, které přitahují pozornost již více než dva tisíce let. Tato kniha se stala základním učením pro mnoho filozofů, politiků, mystiků, alchymistů, jogínů, magiků a v nedávné době i pro řadu vědců a matematiků. Na Západě se objevila před více než čtyřmi sty lety, kdy jeden křesťanský misionář napsal německému filozofovi a matematikovi Gottfriedu Wilhelmu Baronu von Leibnizovi zprávu o podobnosti mezi systémem binární aritmetiky, na němž Leibniz pracoval, a strukturou dávného čínského klasického díla.


Povídání o základech I-ťingu

Vážené přátelé,
dovoluji si Vás pozvat na setkání, které již nějaký čas slibuji tj.
„Povídání o základech I-ťingu", které se uskuteční v sobotu 25. 2. 2023 od 14 hodin u mne v ateliéru (Štítného 30/710, Praha 3).

Prosím, napište mi na e-mail, nebo mi zatelefonujte a potvrďte účast, abychom se do ateliéru vešli. Případně, kdyby byl větší zájem, udělali bychom setkání i v neděli odpoledne ve stejnou dobu.
Těším se na setkání,

Jan Žlábek
603 515 124
jan.zlabek@gmail.com


Vezměte tři mince, položte si otázku
a rozhoďte je na stůl nebo přejděte na následující stránku.


Zeptejte se I-ťingu
TRIGRAMY

DOLNÍ
TRIGRAM
KLÍČ K URČOVÁNÍ HEXAGRAMŮ
HORNÍ TRIGRAM 
NEBE JEZERO OHEŇ HROM VÍTR VODA HORA ZEMĚ
NEBE 1 43 14 34 9 5 26 11
JEZERO 10 58 38 54 61 60 41 19
OHEŇ 13 49 30 55 37 63 22 36
HROM 25 17 21 51 42 3 27 24
VÍTR 44 28 50 32 57 48 18 46
VODA 6 47 64 40 59 29 4 7
HORA 33 31 56 62 53 39 52 15
ZEMĚ 12 45 35 16 20 8 23 2

ČÍSELNÝ SEZNAM HEXAGRAMŮ 
1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32
33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48
49 50 51 52 53 54 55 56
57 58 59 60 61 62 63 64

Seznam hexagramů Klasické knihy proměn

Autorství

Tradice připisuje autorství I-ťingu čtyřem autorům. Jsou to Fu-Si, legendární postava z doby přibližně 3000 let př. n. l.; král Wen, vůdce země z jedenáctého století př.n. l.; vévoda z Čou, syn krále Wena, a konečně Konfucius, humanistický filozof z šestého až pátého století př. n. l.. Všechna tato jména představují významné osobnosti, jež hrály podstatnou úlohu při vzniku a rozvoji čínské civilizace. Fu-Si je zástupce rozkvětu kultury, o němž se traduje, že naučil svůj lid umění lovu, rybaření a chovu dobytka; jeho jméno bývá spojováno se stanovením šedesáti čtyř znaků, na nichž je I-ťing založen. Král Wen a vévoda Čou, zakladatelé velké čínské dynastie Čou, jsou historiky považováni za vzory osvícených panovníků; tradice uvádí, že shromáždili a sestavili základní výklady k šedesáti čtyřem znakům a ke každé ze šesti linií, z nichž jsou znaky utvářeny. Konfucius byl významný učenec a vzdělanec, jenž šířil čínská klasická díla. Právě jemu je připisováno autorství komentářů, které byly postupně včleněny do původní podoby I-ťingu. Nedávno se však začalo uvádět, že autorem těchto komentářů není samotný Konfucius, ale skupina anonymních představitelů filozofické školy, kterou dle tradice založil.


Použití I-ťingu

I-ťing má mnoho způsobů praktického využití jak pro ty, kteří se s ním teprve seznamují, tak pro ty, kteří jsou s celou tradicí I-ťingu důkladně obeznámeni.
V I-ťingu je celkem šedesát čtyři znaků, jež mají tři sta osmdesát čtyři čar. Každý znak se skládá ze šesti čar, a proto se nazývá hexagram; každá čára může být buďto pevná (tzv. lichá), a pak symbolizuje jang, nebo přerušovaná (tzv. sudá), zastupující jin. Každý hexagram se skládá ze dvou trigramů, což jsou soubory tří čar. Významy hexagramů se odvozují třemi způsoby - z jednotlivých čar v určitém postavení, jež postupuje zezdola nahoru; dále z jednotlivých čar, které jsou ve vztahu s dalšími čarami a konečně ze vztahu mezi dvěma trigramy v každém hexagramu, přičemž každý trigram má svůj zvláštní význam. Tyto trigramy jsou nebe 1, země 5, oheň 7, voda 3, hrom 2, hora 4, jezero 8 a vítr 6. V základním textu I-ťingu, jsou tyto znaky vyjádřením symboliky základních prvků života, s jejichž pomocí je možno dosáhnout dalšího vývoje. Proto se taoistická nauka často nazývá "velký kotel osmi trigramů", v němž je očištěno uvědomování si.

Metoda využití trigramů

Dolní trigram vyjadřuje subjekt výkladu, horní trigram vyjadřuje objekt výkladu. Tímto objektem může být osoba, práce, situace, událost a podobně. Subjekt jste vy nebo osoba, pro kterou vykládáte.
Zaměřte se na význam trigramů a vykládejte ho ve vztahu k určité situaci. Když je například někdo neklidný, naznačuje to v případě výkladu trigramu hrom nějaký pohyb. Jsou-li vnější okolnosti nepříznivé, pak bude správným výkladem trigramu voda nebezpečí. Spojení pohybu uvnitř/dole s nebezpečím vně/nahoře utváří hexagram Obtíže. Výklad a komentář k tomuto hexagramu se pak zaměřuje na rozbor situace a na možnosti, jak ji co nejlépe zvládnout.

Analytická metoda

Trigram se skládá ze tří čar, které tradičně představují nebe, lidstvo a zemi. Nebeské, neboli božské, je spojováno s lidmi v oblasti ducha, rozumu nebo myšlení. Pozemské, neboli zemské, je spojováno s touhou a žádostí. Lidské, neboli společenské, je vyjádřeno vyvážeností rozumu a touhy, tedy duchovního a zemského. Poznání významu principů jin a jang, analýzou subjektu a objektu a určením odpovídajících trigramů pak vede k rozboru výsledných hexagramů. Zároveň je užitečné vytvářet oba možné hexagramy ze dvou trigramů, aby člověk získal pohled z obou úhlů.
Další metodou využívání trigramů je použití časové roviny. Spodní trigram představuje začátek, střed a konec procesu týkajícího se subjektu. Horní trigram představuje začátek, střed a konec procesu týkajícího se společnosti, prostředí nebo věcí. Tato metoda se dá využít u výkladů, v nichž je vrchní čára přítomnost nebo blízká budoucnost. Může se použít také pro určení výhledu do budoucnosti.
V další metodě, kterých je jinak celá řada vzhledem k různým postavením jin a jang podle jejich pravosti a nepravosti, si může čtenář výklad sám odvodit podle konkrétní situace. Nabízí to velmi dobrý a užitečný vhled, v němž si člověk ujasní svá stanoviska a podívá se na celou záležitost z mnoha pohledů. Podobně fungují i převrácené hexagramy, které ukazují, že jin a jang se v určitém smyslu vždy navzájem doplňují.
Výklad I-ťingu člověku nabízí nekonečné množství možností vzhledem k odlišnosti situací a k složitosti vzájemných vztahů objevujících se v lidském životě. Jednoduché metody výkladu I-ťingu byly prověřeny s pozoruhodnými výsledky a může je používat každý, kdo o to má zájem. Výklady však působí na čtenáře od začátku až do samého konce a není možné jim uniknout.


Jak se radit s I-ťingem

Způsob určování hexagramu pomocí tří mincí.
Nejprve formulujeme otázku. Potom hoďte šestkrát třemi mincemi (např. dvoukorunami). Zapište si hody tímto způsobem. Panna mince má hodnotu 2 (jin) a orel má hodnotu 3 (jang) -

2x panna, 1x orel   =   7   -     jang (pevná linie)
2x orel, 1x panna   =   8   - -   jin (zlomená linie)
3x panna              =   6   -x-   jin (proměnná zlomená linie)
3x orel                  =   9   -o-   jang (proměnná pevná linie)


Po šesti hodech si zapište výsledky do sloupce. První hod bude na prvním místě začínajícím odzdola.Další informace nebo dotazy o Knize proměn
na e-mailu - jan.zlabek@gmail.com
nebo telefonicky
ing. arch. Jan Žlábek   
603 515 124 

 
   
 
| Na úvod | Cvičení | Meditace | Aktuality | Mapa stánky |
© 2003 - 2019     Webdesign Grizzled Dragon     All rights reserved